KVKK Aydınlatma Metni

TOR AKADEMİ KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ POLİTİKASI
Tor Akademi öğrenim platformuna katıldığınız için teşekkür ederiz. Tor Akademi olarak gizliliğinize saygı duyuyoruz ve sizin hakkınızdaki verileri nasıl topladığımızı, kullandığımızı ve paylaştığımızı anlamanızı istiyoruz. Bu Gizlilik Politikası, veri toplama uygulamalarımızı kapsar ve kişisel verilerinizi kullanımınıza erişme, bunları düzeltme veya sınırlandırmaya ilişkin haklarınızı açıklar. İşbu şirket politikamız ile kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda Tor Akademi ve bağlı kuruluşları (Bundan böyle ‘TOR AKADEMİ’ olarak anılacaktır) tarafından benimsenecek ve uygulamada dikkate alınacak ilkeler ortaya konulmaktadır.

Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi politikası, Tor Akademi olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ na (“KVKK”) uyum sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. Bu kapsamda amaç, Tor Akademi olarak, kuruluşundan itibaren benimsenen, faaliyetlerin hukuka uygunluk, dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine uygun adımlarla ilerlemesidir.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN İLKELER
Tor Akademi bakımından öncelikle önem arz eden hususlardan biri, kişisel verilerin işlenmesinde mevzuatta öngörülen genel ilkelere uygun davranılmasıdır. Bu kapsamda Tor Akademi, tüm yasal düzenlemelere ve özel olarak KVKK’ ye uygun olarak kişisel verilerin işlenmesinde aşağıda sıralanan ilkelere uygun hareket edeceğini taahhüt eder.

1. Hukuka ve Dürüstlük Kuralına Uygun Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinde Bulunma
Tor Akademi, KVKK 4. Maddesine uygun olarak, kişisel verilerin işlenmesi konusunda; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun, doğru ve gerektiğinde güncel; belirli, açık ve meşru amaçlar güderek; amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü bir biçimde kişisel veri işleme faaliyetinde bulunacaktır.
Bu kapsamda Tor Akademi, kişisel verilerin işlenmesinde orantılılık gerekliliklerini dikkate alacak ve kişisel veriler, amacın gerektirdiği durumlar dışında kullanılmayacaktır.

2. Kişisel Verilerin Doğru ve Gerektiğinde Güncel Olmasını Sağlama
Tor Akademi, kişisel veri sahiplerinin temek haklarını ve kendi meşru menfaatlerini dikkate alarak işlediği kişisel verilerin doğru ve güncel olmasını sağlayacak ve bu doğrultuda gerekli tedbirleri alacaktır.

3. Belirli, Açık ve Meşru Amaçlarla İşleme
Tor Akademi, kişisel verileri meşru ve hukuka uygun sebeplerle işleyecektir. Tor Akademi, kişisel verileri yürütmekte olduğu faaliyetlerle bağlantılı olarak ve gerekli olduğu ölçüde işlemeyi taahhüt eder. Tor Akademi tarafından kişisel verilerin hangi amaçla işleneceği henüz kişisel veri işleme faaliyeti başlamadan belirlenecektir.

4. İşlendikleri Amaçla Bağlantılı, Sınırlı ve Ölçülü Olma
Tor Akademi, kişisel verileri belirlenen amaçların gerçekleştirilebilmesine elverişli bir biçimde işleyecek ve amacın gerçekleştirilmesiyle ilgili olmayan veya ihtiyaç duyulmayan kişisel verilerin işlenmesinden kaçınacaktır.

5. İlgili Mevzuatta Öngörülen veya İşlendikleri Amaç İçin Gerekli Olan Süre Kadar Muhafaza Etme
Tor Akademi, Türk Ceza Kanunu’nun 138. maddesine ve KVKK’ nin 4. ve 7.maddelerine uygun olarak; işlediği kişisel verileri yalnızca ilgili mevzuat ve kanunlarda öngörülen veya kişisel veri işleme amacının gerektirdiği süre kadar muhafaza edecektir.
Bu kapsamda, Tor Akademi öncelikle ilgili mevzuatta kişisel verilerin saklanması için belirli bir süre öngörülüp öngörülmediği tespit edecek, herhangi bir süre belirlenmişse bu süreye uygun davranacak, süre belirlenmişse kişisel verileri işleme amacının gerçekleşmesi için gerekli olan süre kadar saklayacaktır. Sürenin bitimi veya işlenmesi gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel veriler Tor Akademi tarafından silinecek veya imha edilecektir. Gelecekte kullanma ihtimali ile Tor Akademi tarafından kişisel veriler saklanmayacaktır.

6. Kişisel Veri İşleme Faaliyetlerinin KVKK ilkelerine Uygun Şekilde Yürütülmesi
• Kişisel veriler KVKK’ nin 5. maddesinde belirtilen şartlardan bir veya birkaçına uygun olarak işlenmelidir. Tor Akademi’ nin yürütmekte olduğu kişisel veri işleme faaliyetlerinin bu şartlardan bir veya birkaçına dayalı olarak yürütülüp yürütülmediği tespit edilecek, bu şartlardan bir veya birkaçını sağlamayan kişisel veri işleme faaliyetleri süreçlerde yer almayacaktır.
• Kişisel veri işleme faaliyetlerinin kişisel veri işleme şartlarından bir veya birkaçına dayalı olarak yürütülmesinin sağlanmasının yanı sıra tüm kişisel veri işleme faaliyetlerinde KVKK’ nin 4.maddesinde belirtilen ilkelere uygun hareket edilmesi ve söz konusu ilkeleri içinde barındırması sağlanacaktır.
• Tor Akademi, özel nitelikteki kişisel verilerin işlenmesi, üçüncü kişilere ve yurtdışına aktarılması konusunda KVKK’ de öngörülen özel hükümler de dikkate alınarak kişisel veri işleme faaliyetleri yerine getirilecek; yukarıda belirtilen hususların yanında bu durumlarda kanunun aradığı özel gereklilikler de yerine getirilerek kişisel veri işleme faaliyetleri gerçekleştirecektir.
Tor Akademi bu çerçevede, KVK Kanunundaki düzenlemelere uyum için gerekli süreçleri oluşturacaktır.

7. Kişisel Verilerin Aktarımında Uyulması Gerekenler
Tor Akademi, kişisel verilerin, özel nitelikli kişisel veriler dahil, aktarılması bakımından aşağıda yer verilen kurallara uygun davranacaktır.

7.1. Yurt İçinde Kişisel Verilerin Aktarımı
Tor Akademi, veri sahibinin kişisel verilerini, kişisel veri işleme amaçlarına uygun olarak ve gerekli güvenlik önlemlerini alarak üçüncü kişilere aktaracaktır. Bu doğrultuda Tor Akademi bünyesinde KVKK 8.maddesinde öngörülen şartlara uygun hareket etmeye yönelik gerekli yapıları devreye alacaktır.

7.2. Yurtdışına Kişisel Verilerin Aktarılması
Tor Akademi temel prensip olarak yurtdışına kişisel veri ve özel nitelikli kişisel veri aktarmasa da, kişisel veri ve özel nitelikli kişisel verilerin yurtdışına aktarılmasında, işleme amaçları doğrultusunda gerekli güvenlik önlemlerini alır.

Tor Akademi tarafından kişisel veriler sadece KVK Kurulu tarafından yeterli korumaya sahip olduğu ilan edilen yabancı ülkelere veya yeterli korumanın bulunmaması durumunda Türkiye’ deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumluların yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve KVK Kurulunun izninin bulunduğu yabancı ülkelere aktarılabilir.

Tor Akademi tarafından bu doğrultuda KVKK’ nın 9.maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmeye yönelik gerekli süreçler tasarlanacaktır.